• Home
  • Vua Ngọc Hoàng Thượng Đế

Tag Archive

Tag Archives for " Vua Ngọc Hoàng Thượng Đế "

Vua Cha Ngọc Hoàng Đại Đế

Tín ngưỡng Tam Tứ Phủ gắn với việc thờ Đức Vua cha Ngọc Hoàng Đại Đế. Ngài có ban thờ riêng trong các Đền, Phủ, nhưng không phải ở vị trí cao nhất, vì ở vị trí hậu cung luôn là ban thờ Tam toà Thánh Mẫu.  Một số đền không phải là điện Mẫu […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI