Tag Archive

Tag Archives for " Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai "

Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai

Quan Đệ Tứ Khâm Sai đứng hàng thứ tư trong Ngũ vị Tôn Ông, quyền quản cai Tứ Phủ, trấn giữ đồng bằng địa linh. Ngự trên Thiên Đình, biên chép sổ sách sinh tử.Sắc phong “Thiên Hựu Đại Vương Thượng Đẳng Tối Linh Thần” MỤC LỤC Thần TíchHầu Quan Lớn Đệ Tứ Khâm SaiĐền […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI