• Home
  • Quan Lớn Đệ Tam Thủy Quốc

Tag Archive

Tag Archives for " Quan Lớn Đệ Tam Thủy Quốc "

Quan Lớn Đệ Tam Thuỷ Phủ

Quan Lớn Đệ Tam Thủ Phủ là con Vua Cha Bát Hải Động Đình, đứng hàng thứ Ba trong Ngũ Vị Tôn Quan, quản cai Thuỷ Phủ.Sắc PhongThủy Tào Điển Sứ  Đệ Tam Thủy Thần Nhạc Đại VươngThượng Đẳng Tối Linh ThầnQuan Lớn Đệ Tam Thuỷ Phủ có danh hiệu khác:Tôn Ông Đệ Tam Thoải […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI