Tag Archive

Tag Archives for " Mười điều mẹ dạy "

Mười Điều Mẹ Dạy

Mười Điều Mẹ Dạy Sắc Son Làm tôi cửa Thánh vuông tròn phải ghiTrước tiên Phật Thánh quy yThứ hai một nghĩa một nghì không saiBa thời kinh kệ hôm maiBốn nên hiếu thuận chẳng để ai phiền lòngNăm thời nhân đức chất chồngSáu nên trọn nghĩa tam tùng trung trinhBảy nên thờ cúng phụ […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI