Tag Archive

Tag Archives for " Kinh Mẫu Thiên Y A Na "

Bài Kinh Sám Mẫu

ĐỆ NHẤT THIÊN Y THÁNH MẪU Trước đền cảnh Mẫu Đèn rạng hương bayCúi đầu chắp tay con xin lạy MẫuChứng lòng con trẻ chí quyết theo BàLánh cõi trần ai mong về Tịnh ĐộThấy đời đau khổ lắm kẻ điêu tànSống kiếp lầm than vì chưa giác ngộNay con đã rõ dầu trễ hơn khôngChí […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI