• Home
  • Chầu Văn Giáng Tiên Kỳ Lục

Tag Archive

Tag Archives for " Chầu Văn Giáng Tiên Kỳ Lục "

Chầu Văn Mẫu Liễu Hạnh

Chầu Văn Mẫu Liệu Hạnh (Phủ Dầy) Cung Quảng Hàn phất phơ bóng thỏ Người trấn gian ai tỏ sự tiên Vốn xưa dấu khí hạo nhiên Lúc vào Nguyệt điện lúc lên Thiên đàiVâng lệnh sai giáng sinh trần thế Lòng trần gian ai dễ biết hay Họ Trần Thiên Bản phủ Giầy Cù […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI