Tag Archive

Tag Archives for " Chầu Văn Cô Mười Mỏ Ba "

Cô Mười Đồng Mỏ

Cô Mười Đồng Mỏ đứng hàng thứ mười trong Tứ Phủ Thánh Cô, hay có tên gọi là Cô Mười Mỏ Ba. Mục Lục    Sự tích Cô Mười Đồng MỏHầu Cô Mười Đồng MỏChầu Văn Cô Mười Đồng Mỏ (Bản I)Chầu Văn Cô Mười Đồng Mỏ (Bản II)Đền thờ Sự tích Cô Mười Đồng […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI