• Home
  • Chầu Văn Chầu Lục Cung Nương

Tag Archive

Tag Archives for " Chầu Văn Chầu Lục Cung Nương "

Chầu Văn Chầu Lục Cung Nương

Chầu Văn Chầu Lục Cung Nương (Bản I) Hương thơm một triện kính dângThỉnh mời Công Chúa Lục Cung ngự vềBắc Giang về ngả Chín Tư Lục Cung hiển Thánh đền thờ trang nghiêm Ai lên tới Suối Ngang Bắc Lệ Hỏi Thăm đền Chầu Lục nơi naoHỏi ra Đền Lũng mà vào Trên đền […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI