Tag Archive

Tag Archives for " Chầu Năm Suối Lân "

Chầu Năm Suối Lân

Chầu Năm Suối Lân vốn là người Nùng, thuộc hàng thứ năm trong Tứ Phủ Chầu Bà. Quyền Bà cai quản sơn trang, cửa rừng. MỤC LỤC Thần TíchHầu Chầu Năm Suối LânĐền Thờ Chầu Năm Suối LânĐền Suối LânKết Luận Thần TíchChầu Bà giáng sinh vào thời Vua Lê Trung Hưng, tương truyền là […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI