Tag Archive

Tag Archives for " Chầu Bảy Thái Nguyên "

Chầu Bảy Kim Giao

Chầu Bảy đứng hàng thứ bảy trong Tứ Phủ Chầu Bà. Vốn là người Mọi ở Mỏ Bạch, Thái Nguyên. MỤC LỤC Thần Tích Chầu Bảy Kim GiaoHầu Chầu Bảy Kim GiaoĐền Thờ Chầu Bảy Kết Luận Thần Tích Chầu Bảy Kim GiaoChầu Bảy giáng sinh vào gia đình ở xứ đất Thanh Liên, Mỏ Bạch, […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI