Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai

Quan Đệ Tứ Khâm Sai đứng hàng thứ tư trong Ngũ vị Tôn Ông, quyền quản cai Tứ Phủ, trấn giữ đồng bằng địa linh. 

Sắc phong

Thiên Hựu Đại Vương Thượng Đẳng Tối Linh Thần

Sự Tích

Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai đứng hàng thứ tư trong Ngũ vị Tôn Ông. Vốn là con trai thứ tư của Vua Cha Bát Hải Động Đình. Được Vua Cha giao quyền khâm sai tứ phủ. Có người cho rằng, trong các quan thì Ông không giáng trần, chỉ trấn ở trung tâm trời đất, tuy thế nhưng ông thường ngự trên Thiên Đình, biên chép sổ sách sinh tử, chầu chực bên bệ ngọc bàn loan.

Sau khi về hóa, Quan Đệ Tứ được Vua cha giao quyền trấn giữ đồng bằng địa linh, khâm sai tứ phủ. Có tài liệu cho rằng, trong các quan thì ông trấn ở trung tâm trời đất, tuy thế nhưng ông thường ngự trên Thiên Đình, biên chép sổ sách sinh tử, chầu chực bên bệ ngọc bàn loan.

Có tích truyền rằng, Ngài giáng sinh trên tảng núi ở Chí Linh, Hải Dương dưới chân long cung ngũ nhạc. Ngài phù giúp nhà Trần, nhà Lê. 

Đền Thờ 

  • Đền Mẫu Sinh
  • Đền thờ Quan Đệ Tứ Khâm Sai ở di tích Đồng Bằng
  • Đền Thánh Hóa
  • Quan Lớn có đền thờ riêng ở Tân Hưng, Vĩnh Bảo, Hải Phòng

Ngày 24/04 là ngày tiệc Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai. 

Hầu Giá Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai

Khi ngự đồng Ông mặc áo vàng thêu rồng, hổ phù, làm lễ tấu hương khai quang rồi chứng sớ điệp. Thông thường, khi mở phủ khai đàn, người ta mới hay thỉnh Quan Đệ Tứ về để chứng đàn Địa Phủ/Khâm sai (gồm long chu, phượng mã, tượng phục, nghê quỳ (voi và nghê hoặc lân)… tất cả đều màu vàng).

Chầu Văn Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai

Tiệc bản loan thỉnh mời Quan Đệ Tứ
Vốn con trời cai ngự thiên cung
Bảng vàng choi chói vua phong
Quyền Quan Đệ Tứ uy hùng dậy vang
Chuyển quan san trên trời dưới đất
Quản thông tri phép Phật truyền ra
Cầu ô bắc sông Ngân Hà
Liệt hàng tinh tú bày ra ngang trời
Thử dạo chơi sao sa lác đác
Cửu diệu cùng đài các đế tinh
Tam quang thất đầu ngũ hành
Nhị thập bát tú thiên đình hà sa
Mới tâu qua Nam Tào Bắc Đẩu
Số trần gian lão ấu chép biên
Ai người hiếu thuận thảo hiền
Tu nhân tích đức chép biên rõ ràng
Bao nhiều kẻ ngang tàng bạo ngược
Chỉ hại người chẳng trước thời sau
Lỗi lầm có xá chi đầu
Bao nhiêu đệ tử cúi đầu làm tôi
Nức hương xuân mừng vui khánh hạ
Thỉnh tôn ông xa giá phủ trên
Đăng trà quả thực dâng lên
Thinh ông giá ngự giáng đền chứng minh.

Phú:

Y quan văn vật, (nổi dầu thiêng) tứ phủ vạn linh
Sơn xuyên dục tú hà hải chung linh
Thiên niên dốc một bầu vũ trụ
Trên phủ tía ngai vàng lồ lộ
Vẻ lâu đài in bóng tranh vanh
Bảng vàng thiên cổ vị nhân
Gồm bắc xa thu về một mối nam
Kỳ lễ nghĩa văn minh chi hội
Dương thanh danh vạn vật chi đô
Bóng trăng in mặt nước bên hồ
Vang tiếng để sơn thần cung kiệt
Dục cờ đảo thành tâm sở nguyện
Thiên lý giang uyển chuyển quần quanh
Hiện rồng đài các tranh vanh
Cung vàng điện ngọc quanh thành kim cương
Tài thao lược vang lừng vũ trụ
Tiếng anh linh nhất thủ thế gian
Sắc Rồng choi chói vua ban
Khâm sai đệ tứ tòa vàng thiên cung.

Phú Khánh
 

Blog này chia sẻ kiến thức về thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ là di sản văn hoá phi vật thể được UNESCO công nhận năm 2016.Tín ngưỡng thờ Mẫu đi liền với dân tộc Việt Nam, truyền thống bao đời nay, đề cao chữ “Hiếu” và chữ “Kính”, đặc biệt thêm phần lễ nghĩa.Hiếu với Ông Bà Cha Mẹ, Kính là kính Thánh trọng Thầy.