Ngày Tiệc Tứ Phủ

MIỀN TRUNG

Tháng Giêng

1/1:Khai Bút Minh Niên
6/1: Khai Bàn Minh Niên
8/1: Khai Nguồn Minh Niên (Huế)

Tháng Hai

10/2 : Lễ Hội Mẹ Thu Bồn (Duy Xuyên, Quảng Nam)

Tháng Ba

1/3: Tiệc Tôn Ông Đệ Tam Giám Sát Thượng Thiên (Huế)

20/3: Tiệc Mẫu Thiên Y A Na (Nha Trang)

Tháng Tư


Tháng Năm

5/5: Tiệc Ngũ Vị Thánh Bà

24/5: Tiệc Thập Điện Dâng Kho, Cô Năm Thủ Kho

Tháng Sáu

24/6: Tiệc Quan Lớn Đệ Tam Thuỷ Phủ

Tháng Bảy

7-10/7: Lễ hội truyền thống Điện Huệ Nam

15/7:  Tiệc Ông Hoàng Bảy (Lào Cai)

Tháng Tám

20/8: Tiệc Vua Cha Bát Hải Động Đình

Tháng Chín

1/9- 9/9: Tiệc Trùng Cửu

9/9: Tiệc Ông Chín Thượng Ngàn

Tháng Mười

10/10: Tiệc Ông Hoàng Mười (Nghệ An)

Tháng Mười Một

 11/11: Tiệc Thập Nhị Tiên Cô (Tứ Phủ Thánh Cô)

Tháng Chạp

Hoàn Tạ Chung Niên

MIỀN BẮC

Tháng Giêng

6/1: Tiệc Cô Đôi Thượng Ngàn

9/1: Tiệc Đức Vua Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế, Cửu Thiên Huyền Nữ Công Chúa

10/1: Tiệc Ông Hoàng Bát Nùng

10/1: Tiệc Quan Lớn Đệ Nhất Thượng Thiên

12/1: Tiệc Trần Triều Đệ Nhất Vương Cô Quyên Thanh Công Chúa  

15/1: Rằm Thượn g Nguyên, Tiệc Tản Viên Sơn Thánh

17/1: Tiệc Cô Bé Tân An

20/1: Nhà Trần Ra Quân

25/1: Hội đồng đại lễ Nhà Trần

Tháng Hai

Ngày Mão đầu: Tiệc Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn Đông Cuông

2/2:Tiệc Mẫu Tam Cờ

3/2: Tiệc Trần Triều Vương Tử Đệ Tam Hưng Nhượng Đại Vương (Tướng Quân Trần Quốc Tảng)

6/2: Tiệc Tứ Vị Vua Bà 

10/2: Tiệc Vương Dưỡng Nữ Thủy Tiên Công Chúa Phạm Điện Súy

12/2: Tiệc Mẫu Tuyên Quang

14/2: Tiệc Quan Lớn Đệ Ngũ Tuần Tranh (Đản Nhật)

15/2-16/2: Tiệc Chúa Nguyệt Hồ

17/2: Tiệc Cậu Đệ Nhất

20/2: Tiệc Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn (Lê Mại Đại Vương)

24/2: Tiệc Mẫu Sòng Sơn

28/2: Tiệc Quan Hoàng Lục An Biên Đại Tướng Quân

Tháng Ba

2/3: Tiệc Trần Triều Cô Bé Cửa Suốt

3/3: Tiệc Mẫu Đệ Nhất Thượng Thiên Mẫu Liễu Hạnh

6/3: Tiệc Trần Triều Vương Tử Đệ Nhị Hưng Hiến Đại Vương

7/3: Tiệc Cậu Bé Đồi Ngang

14/3: Tiệc Chầu Đệ Tứ Khâm Sai

17/3: Tiệc Chầu Tám Bát Nàn Đông Nhung Đại Tướng Quân

Tháng Tư

 1/4: Tiệc Vương Khảo Trần Triều Thân Vương An Sinh Vương Truy Phong Khâm Minh Đại Vương

12/4: Tiệc Chúa Thác Bờ

18/4: Tiệc Chầu Đệ Tam Thoải Phủ

19/4: Tiệc Quan Hoàng Lục Thanh Hà

24/4: Tiệc Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai, Tiệc Trần Triều Vương Tử Đệ Nhất Hưng Vũ Đại Vương

Tháng Năm

5/5:  Tiệc Trần Triều Đệ Nhị Vương Cô Đại Hoàng Công Chúa Chính Cung;
7/5:  Tiệc Trần Triều Vương Tử Đệ Tứ Hưng Trí Đại Vương
10/5:  Tiệc Chầu Lục, Cô Sáu Sơn Trang
20/5: Tiệc Chầu Năm Suối Lân, Cô Năm Suối Lân
25/5: Tiệc Quan Lớn Đệ Ngũ Tuần Tranh

Tháng Sáu

1/6: Tiệc Trần Triều Vương Phụ An Sinh

10/6: Tiệc Mẫu Đệ Tam Thuỷ Cung (Đền Hàn Sơn)

12/6: Tiệc Mẫu Thác Đền Hàn, Tiệc Cô Bơ Bông

16/6: Tiệc Chúa Năm Phương

24/6: Tiệc Quan Lớn Đệ Tam Thuỷ Phủ, Cô Bé Minh Lương

26/6: Tiệc Ông Hoàng Bơ, Cô Tám Đồi Chè

Tháng Bảy

3/7: Tiệc Vương Nữ Tôn Anh Tông Hoàng Hậu
6/7: Tiệc Cô Tư
7/7: Tiệc Ông Hoàng Bảy Bảo Hà
12/7: Tiệc Mẫu Ỷ La
13/7: Tiệc Quan Triệu Tường
14/7: Tiệc Ông Hoàng Đôi
17/7: Tiệc Ông Hoàng Bảy
20/7: Tiệc Bà Chúa Kho
21/7: Tiệc Chầu Bẩy Kim Giao, Cô Bảy Tân La
21/7: Tiệc Cô Cả Núi Dùm  

Tháng Tám

3/8: Tiệc Đản Nhật Trần Triều Vương Tử Đệ Nhị Hưng Hiến Đại Vương
10/8: Tiệc Quan Hoàng Lục An Biên
15/8: Tiệc Chầu Bát Đông Nhung Đại Tướng Quân (Đản Nhật)
21/8: Tiệc Mẫu Nhà Trần
20/8: Tiệc Trần Triều Quốc Công Tiết Chế Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn Kiếp Bạc
22/8: Tiệc Đức Vua Cha Bát Hải Động Đình
22/8: Tiệc Quan Lớn Điều Thất Đào Tiên
24/8: Tiệc  Quan Lớn Đệ Nhất

Tháng Chín

2/9: Tiệc Cô Bé Suối Ngang 

4/9: Tiệc Quốc Mẫu Âu Cơ

9/9: Tiệc ông Chín Thượng Ngàn, Tiệc Chầu Chín Cửu Tỉnh

9/9: Tiệc Cô Chín Giếng Sòng Sơn Linh Từ

13/9: Tiệc Cô Đôi Cam Đường

19/9: Tiệc Cô Chín Đền Sòng Sơn

20/9: Tiệc Công Đồng Bắc Lệ, Chầu Bé Bắc Lệ & Tiệc Chầu Lục Cung Nương

Tháng Mười

10/10: Tiệc Ông Hoàng Mười

Tháng Mười Một

1/11: Tiệc Phạm Ngũ Lão.
2/11: Tiệc Quan Lớn Đệ Nhị Thượng Ngàn (Thanh Tra Giám Sát - Đồi Ngang)
2/11: Tiệc Chầu Đệ Nhị Thượng Ngàn
10/11: Tiệc Chầu Mười Đồng Mỏ, Cô Mười Đồng Mỏ
11/11: Tiệc đản nhật Quan Lớn Đệ Nhị Thượng Ngàn

Tháng Chạp

10/12: Tiệc Đản Nhật Trần Triều Thân Vương Khâm Sai Tiết Chế Thiên Hạ Chư Quân Thái Sư Thượng Phụ Thượng Quốc Công Nhân Võ Hưng Đạo Đại Vương Hiển Thánh Sắc Phong Thượng Thượng Đẳng Tối Linh Thần & Tiệc Đức An phụ An Sinh Vương Huý Trần Quốc Liễu.

20/12: Tiệc Vương Cô Đệ Nhị

25/12: Tiệc Chúa Đệ Tam Lâm Thao