Mười Điều Mẹ Dạy

Mười Điều Mẹ Dạy Sắc Son

Làm tôi cửa Thánh vuông tròn phải ghi
Trước tiên Phật Thánh quy y
Thứ hai một nghĩa một nghì không sai
Ba thời kinh kệ hôm mai
Bốn nên hiếu thuận chẳng để ai phiền lòng
Năm thời nhân đức chất chồng
Sáu nên trọn nghĩa tam tùng trung trinh
Bảy nên thờ cúng phụ huynh
Tám thời trí tuệ thông minh với đời
Chín nên giữ hẹn hứa lời
Mười không độc ác chớ giết loài súc sinh
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Thiên Y Thánh Mẫu Đại Từ Tôn.

Phú Khánh
 

Blog này chia sẻ kiến thức về thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ là di sản văn hoá phi vật thể được UNESCO công nhận năm 2016.Tín ngưỡng thờ Mẫu đi liền với dân tộc Việt Nam, truyền thống bao đời nay, đề cao chữ “Hiếu” và chữ “Kính”, đặc biệt thêm phần lễ nghĩa.Hiếu với Ông Bà Cha Mẹ, Kính là kính Thánh trọng Thầy.