Mẫu Thiên Y A Na Khuyên Thiện Chơn Ngôn

THIÊN Y THÁNH MẪU KHUYÊN THIỆN CHƠN NGÔN

Nam Mô Thiên Y Thánh Mẫu
Khuyên bảo quần sanh
Mẹ khuyên con ơi nên phải làm lành
Để tránh thoát trăm vòng tai nạn
Thương con Mẹ phán con phải nên nghe
Khi hiểm nguy Trời Đất chở che
Cơn tai nạn Phật Trời ủng hộ
Lưu truyền vạn cổ, thiện giã thiện lai
Giữa trần gian ai cũng như ai
Chia giai cấp vì tài vì đức
Mẹ khuyên con đừng nên đố tật
Con chớ khinh khi của trăm năm gẫm có lâu gì
Ai thoát khỏi hồn phi phách tán
Dẫu trăm ngàn vạn chết con có đem đi
Chữ thiện căn ác quỷ tương thùy
Mẹ khuyên con phải nghĩ suy cho kĩ
Thị phi phi thị, gian trá tà gian
Của bất lương của ấy con đừng có tham
Điều phi nghĩa điều kia chớ học
Tình Duyên tơ tóc ơn đức xương da
Lo báo đền công Mẹ ơn Cha
Con lo đầy đủ tình ân nghĩa ái
Dại khôn khôn dại, hư thiệt thiệt hư
Đức cù lao lòng cứ khư khư
Tình vàng đá lòng lo đau đáu
Ơi con ơi,
Dưới trời gì báu bằng chữ hiếu chữ tình
Con giữ vẹn tuyền khỏi sợ tà tinh
Con lo đầy đủ Thần Linh Thánh trợ
Trong nhà giữa chợ, cử chỉ đoan trang
Khi con ngao du tránh phải người gian
Con đàm thoại nên bàn việc thiện
Mẹ khuyên con đừng nên nhiều chuyện
Sợ khi lá rụng cành rơi từ đó nhà tan cửa hại
Mẹ khuyên con nghĩ lại, ai cũng như mình
Việc của người chớ phách đừng banh
Con tự xét lấy bản thân mình con trước
Thấy người lỡ bước con chớ khinh khi
Cuộc vần xây giữa thế chắc chi
Bằng với phú khác gì triêu tật
Những lời công kích câu nói mỉa mai
Con không ưa con chớ nói lại với ai
Con nên tránh lựa thời cũng tránh
Mẹ khuyên con đổi tánh cười nói con phải lựa lời
Khi đàm thoại con chớ nói chơi
Rủi thiệt hại cho những người trong cuộc
Ngàn vàng khó chuộc lời nói, con mới lỡ lời
Mẹ khuyên con suy nghĩ đến nơi
Con đừng tự phụ con có tài có sắc
Chinh Nam phạt Bắc, Tứ Hải anh hùng
Khi hết thời trở lại Giang Đông
Đem thủ cấp dâng ông Đình Trưởng
Mẹ khuyên con đừng nên tư tưởng phú quý giàu sang
Giàu Thạch Sùng, tiếng nổi xa gần
Khi vận hết tanh bành đói khó
Sử sách chép rõ, chữ Hiếu là hơn
Vua Thuấn xưa cày núi Lịch Sơn
Vì đại Hiếu cầm quyền thiên hạ
Nường Ban à Tạ, tiết mạng ngàn thu
Bà Chiêu quân vì Hán cống hồ
Tình vàng đá lòng lo đầy đủ
Ơi Con ơi,
Phật Thần gia hộ, Tiên Thánh phò trì
Mười ba năm hộ địa can chi
Đặng giết sạch hồn phi cố thổ
Sử xanh còn đó, Phiếu Mẫu Hán xưa
Giúp Hàn Tướng một bữa cơm trưa
Sau Hàn Tướng đền ơn muôn lạng
Mẹ khuyên con hết lòng vì bạn, gặp chuyện bất bình
Con thấy bạn nghèo con chớ nên khinh
Bạn đói rách như mình con đói rách
Mẹ khuyên con rèn lòng thanh bạch, giữ dạ thiện lương
Thời khỏi lo quỷ mị vấn vương
Cũng không sợ tà ma diều hại
Gái trai già trẻ nên lắng tai nghe
Lời khuyên lời Mẹ dạy đã tay phê
Rủi bị nạn có Trời che Đất chở
Nghe rồi nên nhớ, con lại tự học theo
Con đừng lo trăm chứng hiểm nghèo
Thuyền tế độ, Mẹ sẵn chèo đưa con nhà trăm họ
Nguyện ngày an lành đêm cũng an lành
Đêm với ngày sáu khắc đều thời an lành
Xin nguyện Tam Cung Vương Mẫu
Mẹ thường gia hộ ngày an lành đêm cũng an lành
Tất cả các thời được an lành
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Đệ Nhất Thiên Y Thánh Mẫu Đại Từ Tôn
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Đệ Nhị Thượng Ngàn Thánh Mẫu Đại Từ Tôn
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Đệ Tam Xích Lân Thủy Cung Thánh Mẫu Đại Từ Tôn
Chữ Rằng Thánh giáng lưu ân
Con xin Mẫu Ban phước thiên xuân thọ trường.

Phú Khánh
 

Blog này chia sẻ kiến thức về thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ là di sản văn hoá phi vật thể được UNESCO công nhận năm 2016.Tín ngưỡng thờ Mẫu đi liền với dân tộc Việt Nam, truyền thống bao đời nay, đề cao chữ “Hiếu” và chữ “Kính”, đặc biệt thêm phần lễ nghĩa.Hiếu với Ông Bà Cha Mẹ, Kính là kính Thánh trọng Thầy.