Chầu Văn Vua Cha Ngọc Hoàng Đại Đế

Chầu Văn Vua Cha Ngọc Hoàng Đại Đế

Quản cai Lục giới thần thông
Phép thiêng ứng hiện ra đồng tối anh linh
Đấng thần tiên thiên đình nhất phẩm
Quyền tối cao uy lẫm Linh Tiêu
Chân tu lục giới đều yêu
Chư thần kính mộ sớm chiều ngợi ca
Cũng có lúc vào ra cửa Khuyết
Khi thừa nhàn yển tiệc ban công
Chữ rằng sắc sắc không không
Thụ thừa Phật Pháp mênh mông chẳng rời
Trải nhiều kiếp nhiều đời hiếu hạnh
Chịu trăm bề ấm lạnh hàn vi
Đức tu dưỡng tính kiên trì
Vẹn đường lục đạo từ bi căn lành
Ngọc Đế hiệu xưng danh thiên giới
Các thần tiên ba cõi phải theo
Thơ ca phú vịnh tuồng chèo
Viết về Ngọc Đế kính yêu một lòng
Trên Thiên giới chí công chí hảo
Chủ quần tiên xiêm áo sắc vàng
Nức danh hai tiếng Ngọc Hoàng
Độ cho trăm họ nhân gian cát tường
Con bái thỉnh Trung Ương Ngọc Đế
Ngài quản cai Chín Bệ Thiên Dinh
Quản cai hai chữ Tử, Sinh
Cho nhân gian được thái bình dài lâu
Hầu ngài có Nam Tào, Bắc Đẩu
Dưới đó là quan mẫu Đương Cai
Cùng ngài Bản Cảnh không sai
Thiên binh thiên tướng dũng oại hộ tùng
Vậy có thơ rằng:
Uy quyền bậc nhất điện Linh Tiêu
Cửa khuyết vào ra vẫn sớm chiều
Ngọc Hoàng Thượng Để người nhân đức
Lục cõi Tam Thánh mãi kính yêu.

Phú Khánh
 

Blog này chia sẻ kiến thức về thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ là di sản văn hoá phi vật thể được UNESCO công nhận năm 2016.Tín ngưỡng thờ Mẫu đi liền với dân tộc Việt Nam, truyền thống bao đời nay, đề cao chữ “Hiếu” và chữ “Kính”, đặc biệt thêm phần lễ nghĩa.Hiếu với Ông Bà Cha Mẹ, Kính là kính Thánh trọng Thầy.