Chầu Văn Thỉnh Tam Tòa Thánh Mẫu

Bản 1

Tiết lương thiên tâm thành khấu đảo
Thỉnh tam toà Mẫu đáo đàn duyên
"Nhang một triện dốc lòng dâng tiến
Khói ngạt ngào thấu đến Cửu Thiên"
Thỉnh mời Đệ Nhất Thiên Tiên
Thanh Vân Công Chúa Thượng Thiên ngự về
Ngự ngôi cao cửu tiêu chính vị
Ở trên trời sửa trị bốn phương
Lòng Người trong sáng như gương
Thần thông biển hoá sửa sang cõi đời
Mặt hoa mày liễu tốt tươi
Hình dung tươi tốt miệng cười như hoa
Lưng ong tóc phượng dà dà
Áo xông hương xạ hài hoa chân giày
Cửu trùng ngự chín tầng mây
Quản cai các bộ tiên nay ngự đến
Thỉnh mời Đệ Nhị Địa Tiên
Vốn xưa hiến thánh trong đến
Sòng Sơn Hình dong nhan sắc khác thường
Giá danh đòi một hoa vương khôn bì
Ngụ thai quê Phủ Giầy, Thiên Bản
Phủ Nghĩa Hưng là quán Sơn Nam
Tuổi thơ chưa biết duyên phàm
Đeo kinh còn vết để làm dấu thiêng
Tuổi tới niên cài trâm giắt lược
Kết duyên lành quê phước một nơi
Gối chăn vừa mới quen hơi
Ai ngờ dưới nguyệt sảy nơi tơ hồng
Đạo vợ chồng còn đương thời nhớ
Bỗng hoa hài lại giở gót tiên
Giờ dần mồng ba tháng thìn
Đôi mươi mốt tuổi rẽ duyên cõi trần
Trạnh giang tân doành ngân lai láng
Nguyệt lầu lầu soi rạng nam minh
Con vua thuỷ quốc động đình Đệ Tam
Mẫu Thoải giáng sinh đền rồng
Đức gồm vẹn công dung ngôn hạnh
Vẻ nhu mì bẩm tính thiên nhiên
Dung nghi cốt cách thần tiên
Đã đành Mẫu thoải chơi miền non côn
Chốn thoải cung có nhà lệnh tộc
Vốn con dòng danh ốc Kính Xuyên
Xưa nay thế phiệt gia truyền
Thảo mai nàng ấy tạm quyền tiểu tinh
Chí bình sinh phù đời giúp nước
Ơn cửu trùng phó thác biên cương
Mảng danh công chúa phi phương
May nhờ lá thắm xe duyên tơ hồng
Trách Thảo Mai ra lòng giáo dở
Trá đồ thư làm cớ gieo oan
Kinh Xuyên chăng xét ngay gian
Nỡ đem đầy chốn lâm sơn sao đành
Lòng trời xót kẻ ngay lành Xui quan
Liễu Nghị nho sinh tìm vào
Thở than mọi nỗi tiêu hao
Đưa thư đem đến ba đào bề
Đông Kim thoa gõ cây ngô đồng
Tự nhiên nổi trận đùng đùng phong lôi
Rước chàng xuống đến long giai
Thấy thư vương phụ châu rơi dàu dàu
Kính Xuyên nỗi ở cơ cầu
Lệnh truyền thải tử Long Hầu Xich Lân
Đùng đùng nổi trận phong vân
Rước tiên chúa lại về sân động đình
Ban khen Liễu Nghị công trình
Định yên gia thất yên lành trao tay
Vua cha chi phán kíp ngay
Kính Xuyên phải tội,Thảo Mai đem đày
Mẫu từ cầm sắt bén dây
Sự oan đã tỏ sự tài thêm cao
Dù ai kính tín khẩn cầu
Ra tay cứu giúp sang giàu hữu dư
Trông ơn đại đức từ bi
Nguyện xin tiên thánh uy nghi giáng Đền
Thinh mời Lê Mại chúa tiên
Núi Dùm chúa ngự, trấn miền Tuyên Quang
Đức Chúa Ngàn con vua Đế Thích
Giáng Sinh vào dầu tích Lê gia
Năm Thìn tháng hai mồng ba
Đinh sinh tiên chúa khai hoa trần thì
Vẻ nhan sắc phương phi yêu điệu
Nét dịu dàng dương liễu tốt tươi
Dung nghi vốn sẵn tự trời
Môi son má phấn miệng cười như hoa
Anh linh hiển hách hay là
Ba mươi sáu động gần xa tiếng đồn
Dốc một lòng chi thành chí kính
Lập đền thờ Tiên thánh sớm khuya
Ơn bà cứu khô phò nguy
Nhất tội nhất xả độ trì chứng minh.

Bản văn Thỉnh tứ vị Thánh Mẫu: Mẫu Đệ Nhất Cửu Trùng Thiên Tiên, Mẫu Đệ Nhị Địa Tiên Liễu Hạnh Công chúa, Mẫu Đệ Tam Thoải Cung, Mẫu Thượng Ngàn. Thông thường trong các vấn hầu thường Thỉnh Tam Toà Thánh Mẫu.

Bản 2

Ngày lành tiệc mở thung dung
Tam Tòa Tiên thánh, công đồng đàn duyên 
Thỉnh mời đệ nhất Chúa Tiên
Tặng phong Chế Thắng xe loan ngự về 
Phủ Giầy,Vân Cát thôn quê
Nghĩa Hưng, Thiên Bản, nhà Lê cải trần 
Hình dung cốt cách thanh tân
Mười năm định giá hôn nhân xướng tùy 
Thiên đình định nhật chi kì 
Tuổi đôi mươi mốt kíp về thiên thai 
Dấu thiêng gương lược tính trời 
Rẽ mây phút lại ghé chơi cõi trần
Kíp vời Quỳnh, Quế theo chân 
Đồi Ngang, phố Cát làm thần bốn phương 
Tiếng đồn nức đến đế vương 
Tiên Hương Vân Cát khói hương phụng thờ 
Thực tài Thánh Mẫu quá ưa 
Thỉnh chư tiên thánh ngự ca điện tiên 
Thỉnh mời Sơn Lâm Chúa Tiên 
Vốn xưa sinh ở trên đến Đông Cuống 
Hình dung nhan sắc khác thường 
Giá danh đòi một hoa thơm vẹn mười 
Biết đầu lá thắm thơ bài
Lòng trinh không động một vài giá xuân 
Thiên đình định nhật tới tuần Lên tâu 
Ngọc Đế dưới dân phụng thờ 
Ngọc Hoàng chỉ phán bấy giờ 
Truyền cho xuống lập đền thờ xứ Tuyên 
Sơn Lâm là chốn dấu thiêng 
Thú vui phong cảnh chính bên tam cờ 
Địa linh bèn lập đền thờ 
Tả long hữu hô địa đô giang sơn 
Thủ tinh lưu thủ trấn quan 
Cầu phong vạn lí sắc ban tức thì
Sắc rồng in dấu mang về
Tặng phong mỹ tự biển đề tối linh 
Càng thêm nức tiếng thơm danh 
Phổ phường phụng sự quan dân đến thờ 
Tháng hai mở tiệc đánh cờ 
Mười hai tháng bảy chèo đua thi tài 
Quan dân,thượng khách vãng lai 
Khẩu đầu vọng bái dám sai tơ hào 
Uy linh giá ngự thiên tào 
Tiên cung giá ngự ngôi cao để đình 
Đông Cuống Sơn thủy hữu tình 
Cảnh thanh Mẫu ngự hiện hình phép thiêng
Thỉnh mời đệ tam thánh tiên 
Xích Lân Long Nữ ngự đến Thoải Cung 
Kinh Xuyên sớm kết loan phòng 
Thảo Mai tiểu thiếp ra lòng gieo oan
Kính Xuyên chăng xét ngay gian 
Nỡ đem đầy chốn lâm sơn sao đành 
Lòng trời xót kẻ ngày lành 
Xui quan Liễu Nghị nho sinh tìm vào 
Thở than mọi nỗi tiêu hao
Đưa thư đem đến ba đào bể Đông
Kim thoa gõ cây ngô đồng
Tự nhiên nổi trận đùng đùng phong lôi 
Rước chàng xuống đến long giai 
Thấy thư vương phụ châu rơi dàu dàu 
Kính Xuyên nỗi ở cơ cầu 
Lệnh truyền thái tử Long Hầu Xich Lân 
Đùng đùng nổi trận phong vân 
Rước tiên chúa lại về sân động đình
Ban khen Liễu Nghị công trình 
Định yên gia thất yên lành trao tay 
Vua cha chỉ phán kíp ngay 
Kính Xuyên phải tội, Thảo Mai đem đày 
Mẫu từ cầm sắt bén dây 
Sự oan đã tỏ sự tài thêm cao 
Dù ai kính tín khấn cầu 
Ra tay cứu giúp sang giàu hữu dư 
Trông ơn đại đức từ bị 
Nguyện xin tiên thánh uy nghi giáng đến 
Kiêm ngũ phúc dâng lên cõi thọ 
Nước trị trường thánh chúa hưng long 
Mẫu về trắc giáng điện trung 
Khuông phù đệ tử hưng long thọ trường.

Khi thinh mẫu có thể thỉnh ba toà thánh mẫu: Mẫu Liễu Hạnh thông tri tam giới hoàng thiên thỉnh ngôi đệ nhất, Mẫu thượng ngàn Lê Mại đại vương ngôi đệ nhị và Mẫu Thoải Cung ngôi đệ tam.

Phú Khánh
 

Blog này chia sẻ kiến thức về thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ là di sản văn hoá phi vật thể được UNESCO công nhận năm 2016.Tín ngưỡng thờ Mẫu đi liền với dân tộc Việt Nam, truyền thống bao đời nay, đề cao chữ “Hiếu” và chữ “Kính”, đặc biệt thêm phần lễ nghĩa.Hiếu với Ông Bà Cha Mẹ, Kính là kính Thánh trọng Thầy.