Chầu Văn Quan Lớn Điều Thất Đào Tiên

Chầu Văn Quan Lớn Điều Thất Đào Tiên

Trấn Nam Thiên hải hà chung tú
Nổi dấu thiêng trong phủ Thái Ninh
Con Vua Thuỷ Quốc Động Đình
Đào Tiên Điều Thất anh linh khác thường
Bóng Ông lớn anh linh tế độ
Tài lược thao văn võ ai qua
Đêm ngày chầu chực Vua Cha
Sắc phong làm chúa quốc gia cầm quyền
Trước sân Rồng ngôi cao lồ lộ
Vâng lệnh truyền tế độ muôn dân
Oai phong lẫm liệt Thánh Thần
Giang hà ngoại hải đội ân phục lòng
Bóng Ông lớn thung dung khí tượng
Vẻ râu Rồng mắt Phượng ai đương
Thông minh chính trực uy cường
Trừ tà sát quỷ phép càng thần thông
Giá Ngự đồng những người thanh quý
Tiến văn chầu giáng khí anh linh
Có phen biến tướng hiện hình
Hô phong hoán vũ phép kinh ai tày
Có phen Ngự Phủ Giày Thiên Bản
Vào quỳ tâu chính quán Mẫu Vương
Có phen chơi cảnh Đồi Ngang
Chầu đền Thánh Mẫu Thượng Ngàn anh linh
Lên Thiên Đình chầu vua Thượng Đế
Lại về chầu Thuỷ Tế Long Cung
Thuyền Rồng chèo quế buồm loan
Khi chơi nước nhược khi sang Ngũ Hồ
Có phen dạo kinh đô thành thị
Ngự lầu hồng phủ tía thảnh thơi
Có phen dạo khắp mọi nơi Tiêu dao
Tây Trúc thảnh thơi Phật tiền
Có phen ngự Tản Viên Tam Đảo
Hội quần Tiên đàm đạo xướng ca
Cung đàn thánh thót thánh tha
Rượu Tiên thơ Thánh Thần cơ đua tài
Tiệc vui vầy thỉnh Ông Điều Thất
Vốn con Trời cai đất Thuỷ Cung
Sắc Rồng choi chói Vua phong
Quyền cai thiết chế uy hùng dậy vang
Chuyển Mười Phương trên Trời dưới Đất
Quản thông tri quy Phật thuyền gia
Cầu Ô Ông bắc Ngân Hà
Liệt hàng tinh tú bày ra ngang Trời
Mới thử chơi sao sa lác đác
Cửu diệu cùng đài các đế tinh
Tam quang thất đầu ngũ hành
Nhị Thập Bát Tú Thiên Đình hà sa
Mới hỏi quan Nam Tào Bắc Đẩu
Số nhân gian Ông chép biên
Người nào trung hiếu thảo hiền
Tu nhân tích đức sổ biên rõ ràng
Một nén nhang xin Ông soi thấu
Hộ trì cho đệ tử thiên xuân thọ trường.

Phú Khánh
 

Blog này chia sẻ kiến thức về thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ là di sản văn hoá phi vật thể được UNESCO công nhận năm 2016.Tín ngưỡng thờ Mẫu đi liền với dân tộc Việt Nam, truyền thống bao đời nay, đề cao chữ “Hiếu” và chữ “Kính”, đặc biệt thêm phần lễ nghĩa.Hiếu với Ông Bà Cha Mẹ, Kính là kính Thánh trọng Thầy.