Chầu Văn Quan Lớn Đệ Tam Thuỷ Phủ

Chầu Văn Quan Lớn Đệ Tam Thuỷ Phủ (Bản I)

Trịnh giang biên ngành ngân lai láng
Đôi vầng hồng soi rạng Nam Minh
Con Vua Thoải Quốc Động Đình
Đệ Tam Thái Tử Giáng sinh Đền Rồng
Đức gồm vẹn thung dung hòa mặc
Bẩm sinh thành tư chất Long nhan
Thỉnh mời Thái Tử Đệ Tam
Phi phương diện mạo dung nhan khác thường
Hoàng tấu đối Thiên Đình Thủy Phủ
Chốn Nam Minh quy đủ bốn phương
Ra uy chấp chính kỉ cương
Cầm cân nảy mực sửa sang cõi đời
Chốn Long giai cầm quyền thay Chúa
Phép màu quan tối tú tối linh
Lệnh truyền thủy bộ chư dinh
Sửa sang đai giáp chơi miền nhân gian
Chiếc thuyền lang nổi dòng Xích Bích
Đua mái chèo du lịch bốn phương
Có phen tuần thú sông Thương
Trở về tỉnh Bắc, Quế Dương, Lục Đầu
Có phen Ngự sông Dâu sông Hát
Khi lên ghềnh xuống thác vui chơi
Có phen vào lạch ra khơi
Sai quân lấy gỗ xoan đối chò hoa
Có phen chơi Ngã Ba Tuần Hạc
Bạn loan ngồi đàn hát vui chơi
Dạo xem phong cảnh mọi nơi
Qua hang Anh Vũ sang chơi nước người
Có phen chơi Cửa Đài Cửa Bích
Khi ra khơi vào lạch thảnh thơi
Thuyền Rồng trăm mái chèo bơi
Dọc ngang Tuần Lảnh là nơi đi về
Trải giang khê lên ngàn xuống bể
Lảnh Giang từ quý địa danh lam
Đền thờ tán tía kiệu vàng
Tả long hữu hổ thạch bàn uy nghi
Hóa tức thì lâu đài điện các
Dâng nước về Thủy Quốc một khi
Có phen lấy ngọc lưu lỵ
Đùng đùng dâng nước phép thì ai đang
Qua đại giang sông Thao, sông Cả
Kéo quân về đóng ngã ba
Tranh Xướng ca đàn hát tập tành
Thi ngâm phú đọc đàn tranh chơi bời
Có phen lại về nơi Thủy Phủ
Đóng cần đai áo mũ vào tâu
Dăm ba đồng tử theo hầu
Vào tâu Vương Phụ ra chầu Mẫu Vương
Cũng có phen phi phương biến hóa
Qua Nghệ An thượng hạ đại giang
Thuyền rồng chèo quế buồm lan
Khi chơi Bạch Hạc khi sang sông Câu
Có phen Ngự Nam Lâu Bắc Điện
Trở ra về đến huyện Thiên Tôn
Dạo miền Thác Cái Thác Con
Khi chơi sông Hát khi sang sông Bờ
Dạo thẫn thơ Tản Viên Tam Đảo
Truyền chư quân đôi đạo tiên phong
Chiêng kêu cờ phất trống dong
Bè sau thuyền trước giữa dòng lênh đênh
Trống cầm canh chiêng vang anh ỏi
Lốt xanh vàng chìm nổi dư muốn
Triều thần văn võ bách quan
Sai lên đón rước Vương Quan về chầu
Trên các lầu thơ ngâm phú đọc
Ngoài sân Rồng ca chúc chén Tiên
Vua Cha chánh Ngự Ngai Vàng
Phán đòi Hoàng Tử Vương Quan vào chầu
Ngự giờ lâu phán lời nhân thứ
Sai Ông lên cứu trợ trần gian
Một tay Hoàng Tử Vương Quan
Cứu sinh cũng lắm độ oan cũng nhiều
Rầy Ông đã về chầu nhân đức
Độ nhân gian vạn ức siêu sinh
Ông về tới chốn Thủy Cung
Khuông phù đệ tử khang ninh thọ trường.

Chầu Văn Quan Lớn Đệ Tam Thuỷ Phủ (Bản II)

Phú:

Nhang một triện tâu thỉnh Vương Quan
Đệ tử nay dâng tiến văn đàn
Dẫn sự tích Thánh Hoàng Tam Phủ
Sơn xuyên dục tú hà hải chung linh
Ngài con Vua Thoải Quốc Động Đình
Sắc Phong tặng Đệ Tam Hoàng Thái Tử
Văn thần cẩm tú võ tổng lược thao
Bẩm dung nghi diện mạo hường hào
Ngôn trung chính tài cao quán cố
Tam Thiên vũ trụ Thập Bát Hải Môn
Đức dung nghi sánh ví Càn Khôn
Tài thao lược vang lừng Tứ Hải
Gần xa kính vái Ngự cảnh bồng lai
Câu thơ thần phú đọc khoan thai
Chén rượu Thánh cờ tiến dong dả
Nhân ngày khánh hạ yến mở trường sinh
Bài ban ban khắp hết thiên đình
Sân đan quế tiêu thiều nhạc vũ
Văn thần võ sĩ ngọc nữ Tiên phi
Tòa Lảnh Giang Phượng múa Nghê quỳ
Trên Bảo Điện Thiên Nhan chỉ xích
Nguy nguy đãng đãng hách hách dương dương
Thoang thoảng đưa nhang xạ ngát hương
Hây hấy nức yến chi tô hợp
Thông minh chính trực đức đại hiểu sinh
Sắc rồng ban coi trấn Nam Minh
Chức đã được quyền hành nhất thống.

Thơ:

Giáp bạt bao phen, rực lửa hồng
Xông pha trăm trận cũng như không
Ra tay cứu nước trừ nguy biến
Tiếng để ngàn thu rực núi sông
Gươm thần ba thước tay ngang dọc
Chí dậy trời Tây lấp bể Đông
Trấn Lảnh Giang Đệ Tam xưng Thần
Toà Thuỷ Tộc vương Quan tích mệnh
Cơn phong vũ ầm ầm nổi dậy
Sóng bạc đầu nước cuộn mênh mông
Rước Quan về cho tới Thuỷ Cung
Nước rẽ đôi dòng cuồn cuộn chứa chan.

Chầu Văn Quan Lớn Đệ Tam Thuỷ Phủ (Bản III)

Thỉnh mời Thái Tử Đệ Tam
Phi phương diện mạo dung nhan khác thường
Hoàng tấu đối Thiên Đình Thủy Phủ
Chức võ thần chấn thủ Lảnh Giang
Nhân khi nhàn Ngự Ngai Vàng
Tuần du khắp hết cõi phàm trần gian
Mái thuyền nan nổi dòng Xích Bích
Đưa quân chèo du lịch bốn phương
Có phen tuần thú sông Hương
Trở về Tỉnh Bắc Quế Dương Lục Đầu
Có phen dự sông Dâu sông Hát
Khi lên ghềnh xuống thác vui chơi
Thuyền Rồng trăm mái chèo bơi
Dọc ngang Tuần Lảnh là nơi đi về
Trải giang khê lên ngàn xuống biển
Lảnh Giang từ quý điện danh lam
Đền thờ tán tía kiệu vàng
Tả Long Hổ phục thạch bàn uy nghi
Lòng thành dâng một triển hương
Tấu về Thoải Phủ các Quan các Tòa
Thiên Đình chốn ấy diễm la
Dưới Đền Thoải Phủ Vua Cha Động Đình
Gươm thần ba thước tay ngang dọc
Tài dậy trời Tây chí lấp bể Đông
Văn thần cẩm tú võ tổng lược thao
Bẩm dung nghi diện mạo hường hào
Ngôn trung chính tài cao quán cố
Tam Thiên vũ trụ Thập Bát Hải Môn
Đức dung nghi sánh ví Càn Khôn
Tài thao lược vang lừng Tứ Hải
Gần xa kính vái Ngự cảnh Bồng Lai
Câu thơ thần phú đọc khoan thai
Chén rượu Thánh cờ tiến dóng giả
Nhân ngày khánh hạ yến mở trường sinh
Bài ban ban khắp hết thiên đình
Sân đan quế tiêu thiều nhạc vũ
Giáp bạc bao phen nhuộm đỏ hồng
Ngài xông pha trăm trận cũng như không
Ra tay cứu nước trừ nguy biến
Tiếng để ngàn thu với non sông
Trải giang khê lên ngàn xuống biển
Lảnh Giang từ quý điện danh lam
Đền thờ tán tía kiệu vàng
Long môn hổ phục thạch bàn uy nghi
Hóa tức thì ra lâu đài điện các
Dâng nước về Thoải Quốc một khi
Có phen lấy ngọc lưu ly
Đùng đùng dâng nước phép thì ai đương
Khắp sông Thương sông Thao sông Cả
Trở ra về đóng Ngã Ba Tranh
Vui xướng ca đàn hát tập tành
Thi ngâm phú lục nấy đàn tranh chơi bời
Có phen lại về nơi thủy phủ
Đóng đai cận áo mũ vào tậu
Năm ba đồng tử theo hầu
Vào tâu Vương Phụ ra chầu Mẫu Vương
Có phen lại phi phương biến hóa
Vô Nghệ An thượng hạ đại giang
Thuyền rồng chèo quế buồm loan
Khi chơi sông Cả khi sang sông Cầu
Có phen Ngự Nam Lâu Bắc Điện
Trở ra về tới huyện Thiên Tôn
Dạo miền thác cái thác con
Khi chơi sông Hát khi sang sông Bờ
Dạo thẫn thơ Tản Viên Tam Đảo
Truyền chư quân đôi đạo tiên phong
Chiêng kêu cờ phất trống dong
Bè sau thuyền trước giữa dòng lênh đênh
Trống cầm canh chiêng vàng ca anh ỏi
Lốt xanh vàng chìm nổi dư muôn
Triều Đình văn võ bá quan
Sai lên đón rước Vương Quan về Chầu
Trên các lầu thơ ngâm phú đọc
Dưới sân Rồng ca chuốc chén tiên
Vua Cha chánh Ngự Ngai Vàng
Phán đòi Hoàng Tử Vương Quan về chầu  
Ngự giờ lâu phán lời nhân thứ
Sai Ông lên cứu trợ trần gian
Một tay Hoàng Tử Vương Quan
Cứu sinh cũng lắm độ oan cũng nhiều
Rầy Ông đã về chầu nhân đức
Độ nhân gian vạn ức siêu sinh
Ông về tới chốn Thủy Cung
Khuông phù đệ tử khang ninh thọ trường. 

Phú Khánh
 

Blog này chia sẻ kiến thức về thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ là di sản văn hoá phi vật thể được UNESCO công nhận năm 2016.Tín ngưỡng thờ Mẫu đi liền với dân tộc Việt Nam, truyền thống bao đời nay, đề cao chữ “Hiếu” và chữ “Kính”, đặc biệt thêm phần lễ nghĩa.Hiếu với Ông Bà Cha Mẹ, Kính là kính Thánh trọng Thầy.