Chầu Văn Quan Lớn Đệ Nhất Thượng Thiên

Chầu Văn Quan Lớn Đệ Nhất Thượng Thiên (Bản I)

Hương một triện chín lần soi thấu
Giãi lòng trần khải tấu linh thông
Thỉnh mời Đệ Nhất Tôn Ông
Lai lâm chứng giám Điện Trung uy hùng
Anh linh lục trí thần thông
Quyền cai Tam Giới uy phong phép màu
Thượng Thiên xe giá lên chầu
Khâm thừa sắc chỉ công hầu ra uy
Nổi cơn mưa gió tức thì
Sấm vang tám cõi mây che ngất Trời
Đượm nhuần thiên hạ đôi nơi
Thừa nhàn loan giá lên chơi các Toà
Ba Mươi Sáu Động Tiên Nga
Bồng Lai Tiên Cảnh chẳng xa chút nào
Bạn Tiên dâng quả bàn đào
Rượu tiên thơ Thánh thấp cao đòi tuần
Đàn huyền gảy khúc Nam Xuân
Cờ Tiên rượu Thánh thơ tuần ngâm nga
Ngọc Hoàng Ngự chỉ phán ra
Bước vào bái tạ xuống qua cõi trần
Kíp đòi Thổ ĐịaLong Thần
Hỏi xem thiên hạ vạn dân thế nào
Sớ lên tâu nộp Thiên Tào
Ngọc Hoàng giá Ngự ngôi cao Đế Đình
Dưới Toà Thuỷ Tế Long Cung
VuaCha thấy mặt trong lòng yêu tin
Triều thần văn võ đôi bên
Ông tâu các việc Thượng Thiên lệnh hành
Xuống chầu Thuỷ Điện Long Tinh
Mười Hai Cửa Bể cảnh thanh tú mầu
Long xà ngư biếc về chầu
Sóng xô mấy lớp nước triều mấy phen
Uy thanh trấn động kinh thiên
Phút thôi Ông đã Ngự lên lâm tùng
Có phen giá Ngự Sơn Trung
Thạch bàn xe giá mây Rồng tàn che
Dư muốn thủ vật cầm thi
Dâng hoa tiến quả bốn bề xôn xao
Bạn Tiên mừng rỡ đón chào
Cảnh nào là chẳng mĩ miều thanh tân
Xuống trần vui thú cõi trần
Thiên Đình có khách hồng trần dâng hoa
Dưới Thuỷ Tế long xà phục củng
Sơn lâm đều mến Đức Tôn Vương
Trải qua thiên hạ bốn phương
Lòng trần khải tấu thắp hương khấn cầu
Tự nhiên ứng biến nhiệm mầu
Hoặc ai số hệ về đầu những là
Đệ tử hiến cúng hương hoa
Khấu đấu vọng bái Ông đà độ cho
Chí thành hữu cảm tất thông
Sở cầu tất ứng giáng lâm độ trì
Chữ rằng Thánh giáng lưu ân
Đa tài đa lộc thiên xuân thọ trường.

Chầu Văn Quan Lớn Đệ Nhất Thượng Thiên (Bản II)

Bóng kim ô ánh vàng choi chói
Cõi trăng già vời vợi ngôi cao
Trời xanh vằng vặc ngôi sao
Mây tuôn năm sắc đỏ đào bốn phương
Phóng hào quang khắp hòa thiên hạ
Vầng nguyệt soi chiếu cả hư không
Bốn mùa xuân hạ thu đông
Muôn dân mới biết âm dương phép màu
Trên thượng lầu Ngọc Hoàng thái cực
Dưới bách thần chầu chực hôm mai
Ngọc Hoàng Ngự cảnh Thiên Thai
Đền Rồng cao ngất cửa đài trang nghiêm
Mới ứng điểm Rồng bay Phượng múa
Tứ lân vờn thất bộ sao sa
Tám nghìn tiên nữ bách hoa
Sớm khuya chấu chực Vua Cha Ngọc Hoàng
Trong Đền Vàng hương bay trầm xạ
Ngoài thành mây khói tỏa nguy nga
Mây Rồng năm thức phủ che
Thánh Hoàng Thái Hậu tức thì thụ thai
Năm Bính Dần mồng Mười tháng Tám
Thái Hậu Bà sinh Giáng Tôn Ông
Bách quan vọng bái Cửu Trùng
Châu phê long bút sắc phong Thái Hoàng
Trên Thượng Giới Tôn Quan Giáng thế
Vâng sắc Trời cứu thế độ dân
Sắc Vua phong Thượng Đẳng Linh Thần
Khắp hoà thiên hạ muôn dân đảo cầu
Trong Tám Cõi Cửu Châu vọng bái
Độ nước Nam quốc thái dân an
Khâm thừa sắc lệnh Vua ban
Sổ sinh,sổ tử liệt hàng châu phê
Đủ mọi bề tài kiếm văn võ
Trong bách thần nào có nhường ai
Lược thao văn võ toàn tài
Đình Thần Tứ Phủ nào ai dám bì
Đức dung nghi bẩm sinh tài Thánh
Biến lạ thường đức tính tinh anh
Uy gia khắp hết Thiên Đình
Làm mưa làm gió mở thành, khai sông
Chuyển trời đất mưa tuôn chớp lói
Nội cơn giông cây cổi đổ xô
Mưa tuôn gió thổi mịt mù
Muôn loài quỷ mị làm cho rụng rời
Vang tiếng sét Ông sai lôi giáng
Quỷ cùng tà phách tán hồn bay
Tôn Quan vạn phép ai tày
Sông Ngân cũng vượt bê dày cũng qua
Gỗ chò hoa sai quân lên lấy
Các cửa Ngàn đâu đấy đều kinh
Chúa Mường chúa Mán thần linh
Thượng Ngàn các cửa phục tình làm tôi
Mới thử chơi mưa sa bão giật
Quỷ cùng tà xiêu bạt tán đi
Có phen Ngự xuống Đan Trì
Voi vàng ngựa bạc tức thì thưởng quân
Có phen dạo non nhân nước trí
Cảnh bầu trời sơn thuỷ long lâu
Tôn Quan giá Ngự thượng chầu
Khuông phù đệ tử sở cầu tòng tâm.

Phú Khánh
 

Blog này chia sẻ kiến thức về thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ là di sản văn hoá phi vật thể được UNESCO công nhận năm 2016.Tín ngưỡng thờ Mẫu đi liền với dân tộc Việt Nam, truyền thống bao đời nay, đề cao chữ “Hiếu” và chữ “Kính”, đặc biệt thêm phần lễ nghĩa.Hiếu với Ông Bà Cha Mẹ, Kính là kính Thánh trọng Thầy.