Chầu Văn Quan Hoàng Triệu Tường

Chầu Văn Quan Hoàng Triệu Tường

Chí càn khôn nổi miền Nam Việt
Đất Thanh Hóa dân kiệt địa linh
Tấu quan Hoàng Triệu giáng sinh
Vào nhà Nguyễn tộc nên danh tướng tài
Ông Hoàng con Vua thứ hai
Đời Lê Thái Tổ quản cai triều đình
Có nhà họ Mạc bất bình
Vua sai quan Triệu đề hành binh sang
Khi đi tế độ nghiêm trang
Khi về đóng đất Tống Sơn, Triệu Tường
Hay đầu sự lạ phi thường
Hoàng về cho tới Triệu Tường xứ Thanh
Bái độ còn dấu anh linh
Công người ghi để sử xanh muôn đời
Việt sử chép đời Lê Thái Tổ
Đức Nguyễn Kim phò chúa an dân
Sinh ông Hoàng Triệu trung thần
Đã hay kinh sử lại nhuần binh thư
Giận họ Mạc quyết trừ căn thảo
Đấng trung thần giữ đạo Khương Duy
Ra tay huấn luyện binh kỳ
Làm cho họ Mạc khiếp uy nhường tài
Đã nên đấng khôi đại đệ nhất
Dảy Hoành Sơn khởi vận hoàng đồ
Sắc vàng choi chói ngàn thu
Lầu son phủ tía để độ muôn đời
Đất Đại Việt chia Trung, Nam, Bắc
Khí anh linh đệ nhất kỳ trung
Đất Thanh Hoa trời để một dòng
Trời sinh đấng anh hùng cái thế
Triều Lê kỷ có nhà Nguyễn thị
Trời định sinh Đệ Nhị Vương Quan
Vẻ tốt tươi lá ngọc cành vàng
Tài văn võ đội đường kiêm vẹn cả
Giận ngụy Mạc quy mô dân xã
Lê quốc công chỉ hám cầu tài
Quan Triệu ngài vâng lệnh bài sai
Đề binh mã ra ngoài Bắc trấn
Vận thần toán bày binh bố trận
Mạc thế cùng chiếu cuốn thu quân
Nẻo Cao Bằng, Mạc chúa ẩn thân
Ra lệnh chỉ cư dân định cảnh
Ca khải tấu triều đình phụng mệnh
Gió đưa lay phút lánh cõi Tiên
Sổ vàng choi chói đề tên
Sắc truy tặng Ngũ Môn Chủ Soái
Lập đền thờ Triệu Quan thành ngoại
Biển vàng ban truyền tới hậu lai
Thỉnh Quan giá Ngự đền đài
Khuông phù đệ tử đời đời vinh hoa.

Phú Khánh
 

Blog này chia sẻ kiến thức về thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ là di sản văn hoá phi vật thể được UNESCO công nhận năm 2016.Tín ngưỡng thờ Mẫu đi liền với dân tộc Việt Nam, truyền thống bao đời nay, đề cao chữ “Hiếu” và chữ “Kính”, đặc biệt thêm phần lễ nghĩa.Hiếu với Ông Bà Cha Mẹ, Kính là kính Thánh trọng Thầy.