Chầu Văn Mẫu Cửu Trùng

Chầu Văn Mẫu Cửu Trùng

Thần Kim ngưỡng khởi tấu Chư Tôn
Toà vị dương dương yểm nhược tồn
Nguyện thỉnh Pháp âm thi diệu lực
Tuỳ cơ phú cảm nạp trần ngôn
Vận bốn mùa âm dương tuyết hảo
Lòng chí thành cầu đảo bình an
Đăng trà hoa quả dâng lên
Lòng trên kính Đức Chúa Tiên Cửu Trùng
Ngự Long Cung Cửu Tiên chánh vị
Vận sắc trời Ngự trị Bốn Phương
Lòng Chúa trong sáng như gương
Thần thông biến hóa sửa dương cõi đời
Mặt ba mày liễu tốt tươi
Hình dung yểu điệu miệng cười nở hoa
Lưng ong mắt phụng da ngà
Áo xông hương xạ hài hoa chân dày
Mẫu Cửu Trùng Ngự chín tầng mây
Quản cai các bộ Tiên nay thượng đình
Có khi Mẫu Ngự áo xanh
Ngự chơi cung điện đàn tranh huyền cầm
Dập dìu hầu hạ như trâm
Kẻ nâng đãy gấm người cầm nhang xông
Áo xanh thay đổi áo hồng
Cung nam chánh ngự xe rồng Chúa Tiên
Tay Mẫu đeo trăm chuỗi hạt vàng
Lược cài trâm giắt vẻ vang thay là
Thung dung Thánh mới Ngự ra
Áo thấm quạt ngà Ngự xuống Tây Cung
Bầu Trời cảnh Phật đứng trông
Trường sanh Tiên dược tiến dâng mỗi vì
Lệnh truyền sai các bộ Tiên tri
Cờ xanh Tứ Phủ ra đi giờ dần
Tiếng đồn cung bắt Thánh tân
Có chén tịnh thủy tẩy trần bụi phi
Thánh Hoàng Ngự xuống một khi
Màn che trướng phủ bốn bề cấm ngăn
Cô hầu sửa trắp nâng khăn
Hương hoa phấn sáp đầy ngăn khay trầu
Lược ngà Thánh lấy chải đầu
Áo vàng chúa Ngự quạt tàu cầm tay
Cờ đào chỉ phất như bay
Xe loan giá phụng Ngự rày trong cung
Xét xuống hạ giới có lòng
Nén hương thấu đến Cửu Trùng Thiên Thai
Đằng vân giá võ một thôi
Thiên Đình phút đã về chơi Dương Trần
Ba ngàn thế giới cảnh thanh
Đâu đâu đều cũng chí thành lòng tin
Đệ tử con cầu đảo khấn nguyện
Lễ tuy bất túc tâm thành hữu dư
Trăm Lạy Thánh Mẫu giáng phước cho
Từ rày đệ tử gồm lo cung phụng
Tứ thời bát tiết thung dung
Tiêu tai hạn ách trống động cõi ngoài
Chữ rằng thiện giả thiện lai
Đệ tử cầu tài, tài đáo tại gia
Thờ Mẫu thờ Thánh trên tòa
Xin Thánh Mẫu ban cho
Bốn chữ Vinh Ba Thọ Trường.

Thánh Mẫu Ca Đàn Văn

Thánh Chúa an bàn
Đệ tử tôi đàn, phụng sự Thần Tiên nữ
Tiền duyên sinh ở
Thượng Giới Tiên Cung:
Vua Ngọc Hoàng lồ lộ ngai Rồng
Quản Tam giới Linh Tiêu chính ngự
Bát muôn Tiên nữ.
Lá ngọc cành vàng
Quyền tám thu thế giới vạn bang
Vận thần lực linh thông biến hóa
Nhân ngày khánh hạ.
Mở yến trường sinh
Bài ban ban khắp hết Thiên đình.
Sân đan quế tiêu thiều nhạc vũ.
Văn thần vũ sĩ
Ngọc nữ tiên phi
Cửa kỳ lân phượng múa nghê quỳ
Trên bảo tọa Thiên Nhan chỉ sích.
Nguy nguy hách hách
Đãng đãng dương dương
Thoang thoảng đưa lan xạ thiên dương
Hây hây nức yên chi tô hợp
Nhặt khoan thính thót
Tơ trúc đôi tuần
Đàn Ngũ âm gẩy khúc Nam huân
Đỉnh đang điểm cung ba dịp bảy
Tiêu thiều lừng lẫy
Lễ nhạc thung dung
Tiệc lưu ly bảo ngọc lạ lùng
Chén hổ phách quỳnh hương thứ tự
Có Bà Thánh Nữ
Cách điệu dịu dàng
Nhan nhản dâng chén ngọc mạ vàng
Rót rượu lỡ sẩy tay vô ý
Vua Cha Thánh Đế
Thiên nhãn phi giao
Động uy nghi Thiên tử long bào
Lôi đình nổi bất phân thời khắc
Lệnh truyền hỏa tốc
Hạ bút phân minh
Cải Thiên đình đầy xuống dương đình
No ngày lại lên chầu Thượng Đế
An Nam tú khí
Thiên bản địa linh
Giữa huyện Thiên An Thái xã danh,
Thôn Vân Cát trâm anh lệnh tộc
Điềm trời giáng phúc
Bãi cát được vàng
Mãn nguyệt liên hoa nở phi phương
Đội ơn Đức thụ thai Thánh Mẫu
Tốt nên dung nữ,
Vóc ngọc da ngà;
Phỉ ơn công cha mẹ sinh ra,
Nâng niu thoắt một ngày một khác.
Tóc mây hương thoảng,
Da trắng lạ lùng
Điểm yên tri má đỏ hồng hồng
Con mắt phượng lóng la lóng lánh
Tay đeo vàng cánh
Chân bước hài hoa
Điệu lưng ong tám bức quần là
Hây mặt ngọc miệng cười hoa nở
Đêm ngày dưỡng dụ
Màn vóc chăn rồng
Tựa lan can thác bức bình phong
Lược ngà chải gương loan điểm đót
Khăn hồng lău chuốt
Phấn ngọc điểm trang
Gẩy đàn cầm tang tính tình tang
Ca những khúc hảo cầu quân tử
Nhân duyên đôi chữ
Đã có thiên duyên
Giòng ngự câu lá thắm đưa tin
Cánh phụng đã chắp cao bay bổng
Tin xuân vừa đến
Hỉ báo nhện sa
Bỗng sui nên Hồ Việt nhất gia,
Xích thằng đã xe dây tơ trước.
Duyên ưa cá nước
Phận gái cưới rồng
Họp nhà hương mở hội thung dung.
Đào thi vịnh nghi gia nghi thất
Khúc hòa cầm sắt
Hội hợp tân nương
Chăn cù dầu đượm nức mùi hương
Tinh thần ngọc động phòng hoa chúc
Nghìn vàng một khắc
Bể ái nguồn ân
Ngẫm duyên nay đã thắm mười phần
Trời già mặc chưa già duyên nhỉ?
Tao khang chi nghĩa,
Non bạc sông vàng;
Săn sẵn điềm giáng phúc trình tường
Nhà vàng nối cành vàng lá ngọc
Phòng loan xạ nức
Cửa tú hương xông
Trứng rồng nay lại nở con rồng,
Người quân tử theo dòng quân tử.
Xum vầy một cửa,
Hòe quế rườm rà;
Còn mảng vui yến phượng oanh ca,
Hiệu thiên đã ngự tra nhớ đến.
Lệnh truyền chỉ khiến
Phản giá hoàn cung
Các bạn Tiên rong ruổi xe rồng
Đưa Chúa đến Linh tiên quán nguyệt
Lại thêm cách biệt
Đôi ngả đôi nơi
Trách trăng già sao khéo quải duyên ai
Duyên kim cải sui nên biến cải
Nguyệt thu kia hỡi
Đang vành vạnh tròn
Bỗng cớ sao bể cạn non mòn
Cho trăng khuyết bạc tình trăng nhỉ
Bao nhiêu sự thế
Ngảnh đã làm thinh
Tuy rằng về chầu thực Thiên đình
Lòng còn nhớ chốn quê Vân cát
Ruột loan vấn vít
Tơ trúc bồi hồi
Ở một nơi lại nhớ một nơi
Xem chẳng khác Ngưu lang Chức Nữ
Thiên Tào cách trở
Yến bắc nhạn nam
Chẳng nhớ thời biến chút cho cam
Nghĩ khôn cấm lòng tây cho được
Bèn vào tâu trước
Thượng Đế thiên nhan
Rằng: Duyên con còn nợ dương gian
Cho mãn nguyện va sinh sẽ hóa
Ngự tình đại xá
Thánh đức hiếu sinh
Bèn trở ra bái tạ Thiên đình
Giáng xuống huyện Thiên một khắc
Gió đưa hương nức
Chim nhạn đưa tin
Qua mấy nơi cảnh vật lạ nhìn
Kìa mai liễu hoa cưới hớn hở
Nhện sa trước cửa
Hòe rãy bên hiên
Thác trấn song con tiện bỏ then
Tay mở bức bình phong ren rén
Chúa vừa bước đến
Chốn cũ sảnh đường
Ẵm con thơ nước mắt hai hàng
Thấy cảnh cũ lòng càng cám thống
Trạnh lòng dễ động
Than thở tiêu hao
Đương khi Chúa giọt lệ tuôn rào
Trông ra thấy lang quân vừa đến
Lòng mừng dễ khiến
Nào nỗi ái ân
Nhất thời vãn hựu nhất thời tân
Duyên này đã thắm duyên hơn trước
Phỉ lòng cá nước
Tọa chí rồng mây
Dầu xe nên nghĩa ấy duyên này
Trăng đã khuyết lại tròn vành vạnh
Tiếng cơn say tỉnh
Ấp ngọc tựa vàng
Người phi thường đâu có phi thường
Chúa Tiên mới kể khoan sau trước
Kìa non nọ nước
Nông nỗi xa gần
Xin thưa rằng hễ ở có nhân
Trời chẳng phụ nhân duyên đôi chữ
Dù nên hương lửa
Nghĩa ấy phi thường
Cầm như ai chưa được tỏ tường
Cho nê khiến lòng vàng đeo thảm
Mẹ cha thương cảm
Chúa lại thẩn thơ
Chịu nguồn cơn mưa gió vẩn vơ
Đoạn thôi lại xa xa đôi ngả
Thần thông biến hóa
Nương gió cưỡi mây
Giạo bốn phương nam bắc đông tây
Tìm những chốn non xanh nước biếc
Kìa non nọ nước
Sơn thủy hữu tình
Cảnh thành đô đâu chẳng xinh xinh
Nguồn cơn hội phỉ lòng trăng gió
Đài kia các nọ
Quán Sở lầu Tần
Cảnh thành đô đâu chẳng thanh tân
Từng giạo khắp trời nam phố Cát
Thanh hoa tiếp giáp
Long mạch giõi truyền
Cõi Đồi ngang đất tốt tự nhiên
Cảnh thiên tạo thực miền long huyệt
Địa linh nhân kiệt
Thiên lý lai long
Giếng âm dương leo lẻo nước trong
Thường bóng mát trăng trong phơi phới
Bốn mùa hằng lại,
Tám bức bình phong
Thấy người thanh Tiên Chúa vừa lòng
Hiện chân tính duyên ưa tình nặng
Áo xanh quần trắng
Tóc phượng lưng ong
Chễnh chện thay nhan sắc não nùng
Hợp Tiên nữ năm ba tác bạn
Phấn dồi má bạc
Yếm thắm mày ngài
Áo mớ ba phơn phớt lòng trai
Mùi thơm nức hương đưa trầm xạ
Truyền chim nhắn cá
Trăm sự đinh ninh
Gẩy đàn ca tang tính tang tình
Tiếng thánh thót giọng loan to nhỏ
Giữa đường chính xứ
Quý khách vãng lai
Quán âm dương dọn bán hàng chơi
Chốn thanh lịch cùng người thanh quý
Sơn hào hải vị
Nem phụng trả lân
Người thanh tân cảnh lại thanh tân
bầy chễnh chẹn giường ngà chiếu ngọc
màn sa cửa trúc
Con tiện đôi bên
Dù là gan vàng đá tự nhiên
Qua đấy cũng vui miền lạ thú
Thần kinh vương phủ
Quán Sở lầu Tần
Xem những người tàu tử văn nhân
Ai lịch sự Chúa càng lịch sự
Vả sinh thánh tử
Rộng xá trần ai
Tiếc những người phận bác duyên ôi
Lầm phải Chúa thấy đời từ đấy
Ai hòa vừa ý
Tốt phúc mới duyên
Trời ban cho bổng lộc Chúa Tiên
Càng thêm được vinh hoa phú quý
Thôi cơn hùng vỹ
Nghĩ lại từ bi
Rồi điểm trang chễnh chện dung nghi
Mùi gấm vóc xạ đưa hương nức
Lôi đình bộc bạch
Vơ vẩn dịu dàng
Não những lời khắc tần vương
Sông Ngân hán sẵn cầu Ô có dịp
Kẻ Hồ người Việt
Hương lửa phải duyên
Đấng anh hùng sánh với thuyền quyên
Mở một cửa mai thanh trúc quý
Bao nhiêu tri kỷ
Bể ái nguồn ân
Khen trăng già sao khéo rất liêu nhân
Tiên thượng giới bạn cùng hạ giới
Kết giao là ngãi
Hương nửa não nùng
Ân ái kia nào đã phỉ lòng
Riêng chi để lòng người thêm bối rối
Gió trăng đã trải
Quý tộc thiết tha
Bỗng hay đâu non nước la đà
Cánh chim nhạn đã cao xa bay bổng.

Phú Khánh
 

Blog này chia sẻ kiến thức về thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ là di sản văn hoá phi vật thể được UNESCO công nhận năm 2016.Tín ngưỡng thờ Mẫu đi liền với dân tộc Việt Nam, truyền thống bao đời nay, đề cao chữ “Hiếu” và chữ “Kính”, đặc biệt thêm phần lễ nghĩa.Hiếu với Ông Bà Cha Mẹ, Kính là kính Thánh trọng Thầy.