Chầu Văn Công Đồng Huế – Chầu Văn Huế

CHẦU VĂN CÔNG ĐỒNG (BẢN I)

Thần Kim ngượng khởi tấu Chư Tôn
Toà vị dương dương yểm nhược tồn
Nguyện thỉnh Pháp âm thi diệu lực
Tuỳ cơ phú cảm nạp trần ngôn
Vận bốn mùa nhất xuân vị thủ
Hạ Thu Đông thứ tự tương luân
Thượng Thiên giáng tịch Tân Xuân
Giao thừa nguyên đán năm tân, tháng đầu
Nay đệ tử thành tâm dâng tiến
Hương ngát ngào thấu đến Cửu Trùng Thiên
Điện tiền phụng hiển hương duyên
Nguyện xin Chư Vị tọa thiền giáng lâm
Dâng tửu tam tuần, sơ dâng nhất hiến
Dâng rượu hồng, lại tiến trà xanh
Thỉnh mời Tứ Phủ Vạn Bang
Trên Thượng Thiên Trung Giới
Thượng Ngàn Ngoại Càn Thủy Cung
Trên Ngai Vàng Công Đồng nghị luận
Dưới hai hàng đạo thống nguy nga
Chư vị Công Đồng Thánh Bà
Thỉnh Tôn Ông liệt vị giáng tòa thung dung
Con lại xin mời Mười Hai Chư Cậu
Thỉnh Thập Nhị Tiên Cô
Soi rạng một tấm lòng tin
Lại mời Ngũ Tướng Chư Dinh
Con xin mời Thoải Phủ, Quan Đốc Binh về chầu
Trầm hương vọng bái cúi đầu
Con xin Thánh Mẫu giáng lâm Điện này
Xin Mẫu xét soi một tấm lòng ngoan
Xin nhất một dạ hỉ hoan trình tường
Binh Mán binh Mường lại mời
Chư vị sứ giả, theo đường các quan
Âm binh bộ hạ muôn ngàn
Đồng lai chiếu giám người trần gian lòng thành
Lại mời hiển trạng chư linh
Cô Nường, Ông Quận phân minh thay là
Cầu xin cho đệ tử gần xa
Các quan bảo hộ chẳng mà ấm no
Hương thơm thọ ba tuần ngao ngát
Trước án tiền khoái lạc thung dung
Thanh không giá võ đằng vân
Về đồng vui vẻ linh thông nhiệm mầu
Trên trần gian khẩn cầu mọi việc
Độ cho Đồng nựt tiếng thơm danh
Phán truyền cho mọi việc phân minh
Trước đẹp lòng Thủ Điện, sau lấy danh cho Đồng
Giáng phù, giáng phép, giáng linh
Phù linh phép ứng, độ sanh cho Đồng
Chữ rằng: "Thánh giáng lưu ân"
Hội Đồng ban phước, Thiên xuân thọ từ.

CHẦU VĂN CÔNG ĐỒNG (BẢN II)

Cảnh u minh lòng thành mới cảm
Người trần gian ai dám tâu qua
Nam Mô Đức Phật Di Đà
Từ bi chim chí Ngự tòa kim liên
Nén hương thơm khấu đầu vọng bái
Đủ lòng nhơn phước đẳng hà sa
Nam Mô Đức Phật Thích Ca
Tháng tư mồng tám xuất gia đạo thuyền
Tu chín kiếp tâm truyền lục trí
Phép thần thông cứu thế độ dân
Thay quyền nảy mực cầm cân
Đã nên tích đức tu nhân muôn đời
Niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
Cảnh vân sơn gió mát trăng thanh
Đạo mầu chế độ quần sanh
Một bình cam lộ, một cành dương chi
Trước khấu đầu Công Đồng Tam Phủ
Trên ngai vàng lộ lộ oai nghi
Nam Tào Bắc Đẩu chép ghi
Việc trong dương thế nào ghi chẳng lầm
Kẻ gian dâm cùng người phước thiện
Quyển bìa xanh chép để tầng trên
Năm Ông Hoàng Tử Thượng Thiên
Mười Ông Thủy Tề chầu lên Tam Tòa
Đức Thánh Bà sắc phong Huệ Hiệu
Đệ nhất cung Hòa Diệu Đại Vương
Anh linh hiển hách là dường
Phủ thờ trong chốn Đèo Ngang lạnh lùng
Đệ nhị cung Xích Lân Tiên Nữ
Giá duyên lành vào cửa Kinh Xuyên
Hay đâu duyên chẳng bằng nguyền
Chịu oan một tiếng danh truyền ngàn thu
Vua Ngọc Hoàng ban cho trần thế
Đệ Tam Cung Thánh Quế Ba Nương
Phủ Dày Thiên Bản quê hương
Họ Trần dấu khí Thiên Hương ngát ngào
Hội Thiên Tào các ngôi công chúa
Dưới hai hàng văn võ khâm sai
Hoặc truyền cứu bệnh trừ tai
Lâm khi hỏa tốc ra tài oai linh
Trên Đế Đình Kim Cang Bát Bộ
Dưới Thủy Tề Hà Bá Bách Quan
Sơn lâm Đức Chúa Thượng Ngàn
Danh tuy bé nhỏ phép càng oai linh
Hiệp bạn Tiên rừng nhỏ đảnh quế
Mãi vui chơi nước trí non nhơn
Mười hai Tiên nữ theo chầu
Năm Ông Hổ tướng sơn thần oai linh
Lời khấn nguyện linh thông tam giới
Hương ngát ngào thấu đến Cửu Trùng Thiên
Điện tiền phụng hiến hương duyên
Nguyện xin Chư Vị toạ thiền chứng minh
Độ cho Thanh Đồng tâm sở nguyện
Độ cho Đồng nực tiếng thơm danh
Giáng Phù, Giáng phép, Giáng linh
Phép linh tỏa sáng độ sinh cho Đồng
Hay đâu Tiên cũng giáng phàm
Bởi lòng cảm ứng lấy làm thần thông
Chẳng ngỡ rằng không không sắc sắc
Người trần gian tối mắt không hay
Dầu ai báng bổ đêm ngày
Làm cho họa gió tai bay đến mình
Thuở xưa sách còn ghi chuyện trước
Dấu Đèo Ngang Phố Cát mấy phen
Mở ra Vua Chúa đều khen
Danh thơm cõi Việt dấu truyền Sòng Sơn
Mở quyển vàng mà xem tích cũ
Đạo Thánh Thần cũng có chẳng không
Tàn hương giấy trắng nước trong
Thánh Tiên có độ cho đồng mới hay
Thánh chèn nhơn lúc gió bay
Cũng là Thánh khí xưa nay việc thường
Đệ tử con đèn hương khua sớm
Dạ đinh ninh một tấm lòng tin
Nương nhờ Bóng Thánh Hồn Tiên
Nổi danh phép đạo có quyền anh linh
Hương một tuần thung dung rủ áo
Dưới bá quan dốc đạo trùng lương
Một nguyện nước trị nhà an
Hai nguyện nổi dấu y quan muôn đời
Ba nguyện chơi đôi xuân cõi thọ
Bốn nguyện đời quốc thái dân an
Năm nguyện đạo pháp tăng long
Sáu nguyện Thánh Chúa ban công lộc nhiều
Bảy nguyện nhựt thuần thiên nghiêu
Tám nguyện già trẻ thọ yên phong thần
Chín nguyện tuổi hạc long long
Các nhà đệ tử trường sanh Thanh Đồng
Mười nguyện vạn sự hanh thông
Dân an vật phú vinh phong muôn đời
Nén hương thơm trời cao lồng lộng
Cửu pháp môn đạo thống nguy nga
Hội Đồng trong cảnh cao xa
Dâng văn tiến cúng tâu qua Thánh Thần
Văn chầu Thánh giáng lưu ân
Đồng chư đệ tử thiên xuân thọ trường.

CHẦU VĂN CÔNG ĐỒNG (BẢN III)

Lòng tin tâu dụng Phật Trời
Mười phương chư Phật độ tôi nhưng là
Nam Mô Đức Phật Thích Ca
Cùng Đức Thánh Mẫu Phật Bà Quan Âm
Tiếng đòn náo nức xa gần
Ai ai cũng đến ân cần xin con
Cầu Bà Bà cho có con
Có nam có nữ vuông tròn nhiều thay
Đức Phật hóa phép bàn tay
Vẽ mặt vẽ mày hình thể tốt tươi
Thỉnh Đức Thượng Thiên trên Trời
Giáng xuống hạ giới cứu người trần gian
Nhà giàu cho đến nhà quan
Ai ai cũng đến kêu van cửa Bà
Phép thiêng giúp nước phù nhà
Bốn phương dân lạc thịnh hòa an vui
Trống tôi đã dung ba hồi
Đầu tôi đội trường miệng niệm Như Lai
Đức Phật tôi đã thỉnh lai
Mười Quan Tam Phủ Giáng nơi Đền Rồng
Đức Phật hóa phép thần thông
Uy linh cảm ứng đẹp lòng thế gian
Chiêu tài chiêu lộc muôn vàn
Ngự Đồng cứu trợ thế gian lạ nhường
Đồng tôi tâu dụng Ngọc Hoàng
Giá Ngự Ngai Vàng lồ lộ càn cung
Thượng Thanh giá Ngự Phương Đông
Thái Thanh đã Ngự Đền Rồng thiêng thay
Ngọc Thanh giá Ngự Phương Tây
Triều thần văn võ bách quan
Ai ai là chẳng tâu lên Thiên Đình
Nam Tào cầm sổ chú sinh
Bắc Đẩu chú lộc phân minh thay là
Bao nhiêu hạ giới người ta
Nam nữ trẻ già, số đã chép ghi
Chữ rằng: Thiên Võng Nan Tri
Đạo trời lồng lộng phép thì thiêng thay
Phúc lành đưa đến chưng đây
Đệ tử tôi rày có số Thiên Công
Sắc vàng choi chói Vua phong
Dâng trước ngai Rồng cầm phút tay phê
Lại tâu bản thổ Thầy Kỳ
Sai quan Hà Bá tức thì đệ lên
Lại tâu Tam Vị Tản Viên
Huyền Đàn đốc tương tâu lên tức thì
Lại tâu Quốc Mẫu Đan Trì
Ban bổng lộc về cho đệ tử nay
Lộc này lộc Thánh tốt thay
Ai khéo hầu hạ ban ngay lộc nhiều
Thiên Trù tống thực vua yêu
Niên nguyệt dập diều tiền của chẳng vơi
Giàu sang số hệ bởi trời
Cầu được mạnh khỏe yên vui trong nhà
Điều lành tôi dám tâu qua
Thế gian ai biết trẻ già ai hay
Kẻ gian ai biết sự này
Đồng tôi tâu rày Tam Phủ Ba Vua
Kim niên Ngọc Hoàng Đế Đô
Thiên, Địa, Thoải Phủ Ba Vua mọi tòa
Động Đình Thoải tộc hải hà
Trên Trời sấm động mưa xa vội vàng
Gió đưa mây phủ sáng quang
Tối tăm trời đất bên giang bao giờ
Sân rồng nổi đôi lá cờ
Tự nhiên phẳng lặng như tờ bốn phương
Tứ bề vằng vặc phong gương
Mãng vàng hốt bạc bước sang Ngự lầu
Vua Ngự Phụng các Long Lân
Chư Tiên Công Chúa đứng chầu Thánh Vương
Trên trời bổng lộc tòa vàng
Đức Vua Ngự trước Tám Ông Hoàng Ngự sau
Đông bổ đai cước vào chầu
Đôi mươi bảy hộ đứng chầu hai bên
Đức Vua sinh ra Đức Thoải Tiên
Con Vua cầm quyền Hoàng Cả Xích Long
Phân minh nghị luận Công Đồng
Các quan văn võ đều cùng quỳ tâu
Lòng thành khẩn nguyện sở cầu
Chúng con cầu nguyện dâng tâu Thiên Đình
Mười Phương Chư Phật chứng minh
Cứu dân độ thế nhân sinh xa gần
Chữ rằng: "Thánh Giáng lưu ân"
Chư vị lưu phúc thiên xuân thọ trường.

CHẦU VĂN CÔNG ĐỒNG (BẢN IV)

Việt Nam thuở trước an vương thất
Chuyển Pháp Luân Phật nhật tăng huy
Kim niên kim Phật kim nguyệt kim thì
Đệ tử tôn quý Chư Phật Mười Phương
Nức hương thơm chên đàn giải thoát
Thoảng mùi hoa bát ngát thơm bay
Nam Mô Phật Ngự Phương Tây
Sen vàng lồ lộ hiện nay Di Đà
Đứng trước tòa lưu ly Bảo Điện
Đức Thích Ca ứng hiện tự nhiên
Tiêu thiều nhã nhạc dưới trên
Cửu Long phun thủy, quần Tiên ca đàn
Đức Di Lặc ngai vàng rờ rỡ
Phóng hào quang sặc sỡ vân yên
Quan Âm Phật Ngự án tiền
Tả hữu Bồ Tát tăng thuyền đà la
Đức Hộ Pháp vi đà thiên tướng
Vận thần thông vô lượng vô biên
Tận hư không giới Thánh hiền
Dục Giới Sắc Giới Chư Thiên đều mời
Đức Đế Thích quản cai Thiên Chúa
Vua Ngọc Hoàng Thiên Phủ chí tôn
Nhạc Phủ Ngũ Nhạc Thần Vương
Địa Phủ Thập Điện Minh Vương các tòa
Khắp Thoải Phủ giang hà hoài hải
Trấn Động Đình Bát Đại Long Vương
Tam Nguyên Tam Phẩm Tam Quan
Quản trị tội phúc nhân gian cầm quyền
Ngôi Bắc Cực Trung Thiên Tinh Chúa
Tả Quan Nam Tào chú sổ tràng sinh
Hữu Quan Bắc Đẩu thiên linh
Nhị Thập Bát Tú cửu tinh huy hoàng
Khắp trên dưới bách quan văn võ
Hội Công Đồng Tứ Phủ Vạn Linh
Cửu Trùng Thánh Mẫu Thiên Đình
Cửu Thiên Công Chúa Quế Quỳnh đôi bên
Hội Bán Thiên khăn hồng áo thắm
Chốn Quảng Hàn cung cấm vào ra
Đại Càn Tứ Vị Chầu Bà
Công Đồng Thánh Mẫu Tam Tòa Đức Chúa Tiên
Đền Sòng Sơn Địa Tiên Thánh Mẫu
Trong Phủ Dày là dấu Thiên Hương
Thỉnh mời Bát Bộ Kim Cương
Thập Bát La Hán Giáng đàn ngày nay
Lại thỉnh mời Chư Linh Tiên Thánh
Hội Công Đồng chứng minh đàn diên
Thỉnh Mời Đức Đệ Tam Chúa Tiên
Long Tinh Thần Nữ Ngự Đền Thoải Cung
Lại thỉnh mời Năm Ông Hoàng Thái Tử
Tiếng anh linh trấn ở Ngũ Phương
Quản cai sơn thủy đại giang
Đông Cuông Tuần Quán Đức Thượng Ngàn anh linh
Khắp Tam Giới Động Đình Từ Phủ
Hội Công Đồng văn võ bách quan
Tả thời Thập Nhị Niên Vương
Hữu thời Dương Cảnh Thành Hoàng quản cai
Lại thỉnh mời Trưng Vương Thánh Tổ
Thị tùy tòng lục bộ hôm mai
Lại thỉnh mời Tứ Vị Khâm Sai
Anh linh hiển ứng đáng tài thần thông
Thỉnh Tam Thập Lục Cung Tiên Nữ
Quản chư Tào thừa sự hôm mai
Pháp Văn Pháp Võ uy nghi
Pháp Lôi Pháp Điện hôn trì phi phong
Tướng Thiên Cung mũ đồng áo sắt
Lốt Thủy Đình ngũ sắc phi phương
Tả thời Bát Bộ Sơn Trang
Hữu thời Thập Nhị Tiên Nàng chầu bên
Các bách quan cơ nào đội ấy
Giáng điện tiền lừng lẫy uy nghi
Thổ Công Thổ Địa Thổ Kỳ
Ngoại giang Hà Bá sơn kỳ anh linh
Thỉnh Sơn Tinh thiên binh lực sĩ
Ngũ Hổ Thần vạn kỵ hùng binh
Thỉnh mời thủy bộ chư dinh
Bình tùy binh độ cùng binh bản Đền
Phép tự nhiên Thiên Trù tống thực
Thập bách thiên vạn ức hà sa
Nam Mô Tát Phạ Đát Tha
Phạ Rò Chỉ Đế Bạt Đa La Hồng
Úm thung thung thủy luân nhũ hải
Biến trần trần sái sái dai sung
Nhất nghi lục cúng niên thông
Ân cần phổ cúng hội đồng Như Lai
Tập vân lai nguyện an bảo tọa
Đại Từ Bi Hỷ Xả chi tâm
Cứ tuần mồng một ngày rằm
Dâng hoa cúng quả sống trăm tuổi già
Khánh tam đa trình tường ngũ phúc
Họ đồng nhân hưởng lộc thọ xuân
Chữ Rằng: Thánh Giáng lưu ân
Chư Vị Giáng phúc thiên xuân thọ trường.

Phú Khánh
 

Blog này chia sẻ kiến thức về thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ là di sản văn hoá phi vật thể được UNESCO công nhận năm 2016.Tín ngưỡng thờ Mẫu đi liền với dân tộc Việt Nam, truyền thống bao đời nay, đề cao chữ “Hiếu” và chữ “Kính”, đặc biệt thêm phần lễ nghĩa.Hiếu với Ông Bà Cha Mẹ, Kính là kính Thánh trọng Thầy.