Archive

Category Archives for "Tứ Phủ Chầu Bà"

Chầu Bé Bắc Lệ

Chầu Bé Bắc lệ đứng hàng thứ mười một trong Tứ Phủ Chầu Bà. Thánh Bà anh linh quản cai xứ đất Bắc Lệ, Lạng Sơn và thường hay ngự đồng.Ngày 20 tháng 9 (ÂL) là ngày tiệc Chầu Bé. MỤC LỤC Thần TíchChống Giặc MinhDân Gian Tích Truyện Hầu Chầu Bé Bắc LệĐền Thờ  Thần […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI

Chầu Bảy Kim Giao

Chầu Bảy đứng hàng thứ bảy trong Tứ Phủ Chầu Bà. Vốn là người Mọi ở Mỏ Bạch, Thái Nguyên. MỤC LỤC Thần Tích Chầu Bảy Kim GiaoHầu Chầu Bảy Kim GiaoĐền Thờ Chầu Bảy Kết Luận Thần Tích Chầu Bảy Kim GiaoChầu Bảy giáng sinh vào gia đình ở xứ đất Thanh Liên, Mỏ Bạch, […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI

Chầu Đệ Lục Cung Nương

Chầu Bà đứng hàng thứ sau trong Tứ Phủ Chầu Bà, vốn là người Nùng còn nhà lệnh tộc trên vùng Chín Tư Hữu Lũng, Lạng Sơn. Chầu Lục có danh hiệu khác:Lục Cung Tiên ChúaChầu Đệ Lục Cung NươngChúa Lục Cung Nương MỤC LỤC Thần TíchHầu Chầu Đệ LụcĐền Thờ Chầu Đệ LụcKết Luận […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI

Chầu Năm Suối Lân

Chầu Năm Suối Lân vốn là người Nùng, thuộc hàng thứ năm trong Tứ Phủ Chầu Bà. Quyền Bà cai quản sơn trang, cửa rừng. MỤC LỤC Thần TíchHầu Chầu Năm Suối LânĐền Thờ Chầu Năm Suối LânĐền Suối LânKết Luận Thần TíchChầu Bà giáng sinh vào thời Vua Lê Trung Hưng, tương truyền là […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI