Archive

Category Archives for "Ngũ Vị Tôn Quan"

Quan Lớn Triệu Tường

Thần TíchTheo Dân GianTheo Dân Gian, Quan Lớn Triệu Tường là con của Vua cha Ngọc Hoàng được sai xuống trần đầu thai vào làm con trai nhà họ Nguyễn ở đất Thanh Hoa. Ngài là một vị tướng toàn tài, hay kinh sử, nhuần binh thư. Ngài là một vị trung thần thời Lê […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI

Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai

Quan Đệ Tứ Khâm Sai đứng hàng thứ tư trong Ngũ vị Tôn Ông, quyền quản cai Tứ Phủ, trấn giữ đồng bằng địa linh. Ngự trên Thiên Đình, biên chép sổ sách sinh tử.Sắc phong “Thiên Hựu Đại Vương Thượng Đẳng Tối Linh Thần” MỤC LỤC Thần TíchHầu Quan Lớn Đệ Tứ Khâm SaiĐền […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI

Quan Lớn Đệ Tam Thuỷ Phủ

Quan Lớn Đệ Tam Thủ Phủ là con Vua Cha Bát Hải Động Đình, đứng hàng thứ Ba trong Ngũ Vị Tôn Quan, quản cai Thuỷ Phủ.Sắc PhongThủy Tào Điển Sứ  Đệ Tam Thủy Thần Nhạc Đại VươngThượng Đẳng Tối Linh ThầnQuan Lớn Đệ Tam Thuỷ Phủ có danh hiệu khác:Tôn Ông Đệ Tam Thoải […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI